Wist je dat ..?

• .. het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 zal worden verhoogd met 1,6%?

Jaarlijks in januari en juli worden de wettelijke minimumlonen verhoogd. Per 1 juli 2020 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 1,6%. In de tabellen zijn bedragen per maand, week en dag opgenomen uitgesplitst per leeftijd. Deze bedragen gelden per 01-01-2020 en gelden voor een fulltime werkweek. Afhankelijk van de cao en sector waar je als werkgever bij bent aangesloten, geldt een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur. Afhankelijk hiervan zijn de uurlonen per leeftijd anders. Prima Werk en Mens weet voor welke medewerker dit geldt en past automatisch per halfjaar de lonen aan. Hierin wordt geen actie vanuit de werkgever verwacht.

Leeftijd Per maand Per week Per dag Per uur(36) Per uur(38) Per uur(40)
21 jaar en ouder € 1.680,00 € 387,70 € 77,54 € 10,77 € 10,21 € 9,70
20 jaar € 1.344,00 € 310,15 € 62,03 € 8,62 € 8,17 € 7,76
19 jaar € 1.008,00 € 232,60 € 46,52 € 6,47 € 6,13 € 5,82
18 jaar € 840,00 € 193,85 € 38,77 € 5,39 € 5,11 € 4,85
17 jaar € 663,60 € 153,15 € 30,63 € 4,26 € 4,04 € 3,83
16 jaar € 579,60 € 133,75 € 26,75 € 3,72 € 3,52 € 3,35
15 jaar € 504,00 € 116,30 € 23,26 € 3,24 € 3,07 € 2,91

Heb je vragen over het nieuwe wettelijk minimumloon, neem contact op met onze salarisadviseurs via info@primawerkenmens.nl of 0493-322948.

• .. een voorschot op de subsidie praktijkleren kan worden aangevraagd tot 30 juni 2020?

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming in de werkgeverskosten voor de begeleiding van een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-leerling. Dit geldt niet voor een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)-leerling. Het maximale subsidiebedrag voor de subsidie praktijkleren is € 2.700,- per gerealiseerde plaats. De hoogte van de subsidie praktijkleren is namelijk afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Werkgevers die te maken hebben gehad met een bedrijfssluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020, hoeven niet te vrezen dat de sluiting in mindering wordt gebracht op de subsidie. Normaliter kan deze subsidie vanaf 1 juli 2020 worden aangevraagd over het huidige leerjaar. Echter om werkgevers in de coronacrisis tegemoet te komen, kan vanaf juni een voorschot voor mbo-plaatsen worden aangevraagd. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als voor de definitieve subsidie:
– De aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer studenten heeft begeleid.
– De aanvraag moet elektronisch worden ingediend via www.mijn.rvo.nl/praktijkleren (let op: hier is eHerkenning voor nodig, een digitale toegangssleutel van de overheid. Zonder eHerkenning kan geen aanvraag worden gedaan. Vraag dit dus tijdig aan).
– De werkgever moet zelf de gevraagde administratie bijhouden, bewaren en op verzoek verstrekken.
– Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Aanvullend geldt nog:
– Je kunt een voorschot aanvragen van 2 juni 2020, 9:00 uur tot en met 30 juni 2020, 17:00 uur;
– Je kunt een voorschot aanvragen voor studiejaar 2019/2020 als de begeleiding heeft plaatsgevonden van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020;
– Is de mbo-BBL-leerling niet bekend bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan wordt de aanvraag afgewezen.
– Per begeleidingsweek kan een voorschotbedrag van € 42,50 worden aangevraagd met een maximum van € 1.530,00 per leerplaats.
– Wanneer je de voorschotaanvraag doet, ben je ook verplicht om tussen 1 juli 2020 en 16 september 2020, 17:00 uur, de definitieve aanvraag in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie. Wanneer er geen definitieve aanvraag ingediend wordt, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.

Wens je alvast een voorschot op de subsidie praktijkleren te ontvangen, neem contact op met onze salarisadviseurs via info@primawerkenmens.nl of 0493-322948.

• .. doorbetaalde reiskostenvergoedingen tijdens thuiswerken geen gevolgen hebben voor je vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)?

Als het reispatroon van je werknemer is veranderd door de coronacrisis, hoeft de werkgever voor de vaste reiskostenvergoeding geen rekening te houden met dit veranderde reispatroon. Als er sprake is van volledig/gedeeltelijk thuiswerken, mag de vaste reiskostenvergoeding voorlopig nog onbelast door blijven lopen, zonder dat het de vrije ruimte van WKR opslokt. Het is niet bekend tot wanneer deze regeling van kracht is.

De werkgever is echter niet verplicht om de kosten door te betalen. Afhankelijk van wat er in een personeelshandboek, arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staat opgenomen, kan het voor jou een keuze zijn om de reiskostenvergoedingen (deels) stop te zetten. Als je hierover geen afspraken hebt gemaakt met een werknemer, is het voldoende om een werknemer schriftelijk te informeren over een eventuele verandering.

Overweeg jij om de reiskostenvergoedingen stop te zetten of juist door te laten lopen, neem contact op met onze salarisadviseurs voor passend advies via info@primawerkenmens.nl of 0493-322948.

• .. de vrije ruimte van de WKR eenmalig in 2020 wordt verhoogd naar 3%?

Met de Werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de werknemers onbelast besteden/vergoeden/verstrekken en/of ter beschikking stellen. Dit gedeelte wordt ook wel de vrije ruimte genoemd. Per 1 januari 2020 zou het percentage van de vrije ruimte al verhoogd worden van 1,2% naar 1,7% voor de eerste € 400.000,-. Boven deze loonsom geldt het oude percentage van 1,2%.

Om werkgevers tegemoet te komen in de coronacrisis, is een extra verhoging van 3% voor de eerste € 400.000,- in het leven geroepen. Deze eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. Zo worden werkgevers in de gelegenheid gesteld om werknemers extra tegemoet te komen, met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon.

Wordt meer dan bovengenoemde percentages besteed, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden.
Als voorbeeld nemen we een werkgever met een aantal werknemers met een totale loonsom van € 500.000,- op jaarbasis. De vrije ruimte voor 2020 is dan:
– € 400.000,- * 3% = € 12.000,-
– € 100.000,- * 1,2% = € 1.200.-
De vrije ruimte is dan totaal € 13.200,-. Stel dat de werkgever voor € 14.000,- heeft besteed, dient hij over het meerdere (€ 800,-) nog eindheffing te betalen (€ 640,-).

Hulp nodig bij het bepalen van de vrije ruimte of advies nodig bij de besteding van de vrije ruimte, neem contact op met onze salarisadviseurs via info@primawerkenmens.nl of 0493-322948.