Wat houdt de NOW 2.0 regeling in?

Het tweede deel van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid in verband met Corona is gepubliceerd. De NOW 2.0 regeling wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Het doel blijft ongewijzigd: zoveel mogelijk banen en inkomens beschermen. De NOW 2.0 kan vanaf 6 juli 2020 worden aangevraagd.

Voorwaarden

Hieronder gaan we in op de gewijzigde en nieuwe voorwaarden ten opzichte van de NOW 1.0 regeling:
– Werkgevers kunnen bij het UWV een tegemoetkoming vragen van maximaal 90% van de loonsom gerelateerd aan het omzetverlies.
– De omzetdaling (van tenminste 20%) wordt vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Let op: voor aanvragers die voor een tweede keer een beroep doen op de NOW-regeling, moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
– De referentiemaand voor de loonsom voor NOW 2.0 is vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei).
– De ontslagboete in de NOW 2.0 bedraagt 5% van het totale bedrag aan NOW-subsidie. Deze boete wordt opgelegd als er bij ontslag van 20 werknemers of meer geen akkoord met vakbonden of personeelsvertegenwoordiging wordt bereikt.
– Subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis hebben ontvangen tellen mee als omzet.
– De opslag op de loonkosten wordt in de verlengde NOW-regeling verruimd van 30% naar 40%.
– De aanvraag kan, net als bij de NOW 1.0, bij het UWV worden gedaan.

Vaststelling eerste tijdvak

Vanaf 7 oktober 2020 wordt de eerste subsidieperiode definitief vastgesteld. Deze datum geldt voor werkgevers die alleen een aanvraag in de eerste subsidieperiode hebben aangevraagd. Indien een werkgever, naast een aanvraag in de eerste subsidieperiode, ook een aanvraag doet in de tweede subsidieperiode óf alleen een aanvraag doet in de tweede subsidieperiode, vindt de definitieve vaststelling later plaats. Deze datum wordt later bekend gemaakt.

Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen

Om voor de nieuwe NOW in aanmerking te komen, geldt een verbod op het uitkeren van dividend, het uitkeren van bonussen aan directie en bestuur en op de inkoop van eigen aandelen. Dit verbod geldt in ieder geval tot aan het moment dat de jaarrekening over 2020 definitief is vastgesteld.

Scholing/NL leert door

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Zij leggen hiervoor een verklaring af bij aanvraag van de NOW 2.0. Werkgevers kunnen werknemers hierin stimuleren door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een O&O-fonds. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW, de inspanningsverplichting van de werkgever is dat wel.

Seizoenswerk

Om seizoenbedrijven tegemoet te komen is besloten een aanpassing te maken in het eerste subsidietijdvak van de NOW-regeling. Deze aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie die voordelig uitpakt.

Bezwaar maken

Het wordt nu duidelijk of ondernemers het omzetverlies voor het ontvangen van de NOW subsidie goed hebben ingeschat. Daarnaast is het nu duidelijk bij welke grenzen een accountantsverklaring of derden verklaring vereist is. Het is bij de NOW mogelijk om bezwaar te maken tegen een beslissing van het UWV als je het niet eens bent met het percentage verwacht omzetverlies of de hoogte van de loonsom. Het percentage omzetverlies en de loonsom kunnen maar één keer aan worden gepast. Het bezwaar moet binnen 6 weken na datum van de beslissing ingediend worden.

Wil je hulp bij de aanvraag van de NOW 2.0 regeling? Neem gerust contact op met de salarisadviseurs van Prima Werk en Mens.
– info@primawerkenmens.nl
– 0493-322948

*Deze informatie is verstrekt op 11 juni 2020. Gezien de actualiteit worden vrijwel dagelijks nieuwe aanvullingen of wijzigen bekend gemaakt met betrekking tot het tweede steunpakket.